Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákupy v e-shopu Hyra Sport s. r. o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky") upravují právní vztahy vzniklé z kupních smluv uzavřených mezi Hyra Sport s.r.o., se sídlem Zašová 785, 756 51 Zašová, IČ: 03730743, DIČ: CZ03730743, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60856 („Prodávající") a Kupujícím (zahrnujíc jak spotřebitele, tak ostatní zákazníky).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány dle právního řádu ČR. Pokud je Kupujícím spotřebitel – tj. každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, pak se vztahy výslovně neupravené těmito Podmínkami řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen „NOZ") a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Pokud Kupující není spotřebitelem, pak se právní vztahy založené smlouvou nad rámec těchto Podmínek řídí NOZ.

 I.       Uzavření kupní smlouvy

1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v rámci území České a Slovenské republiky. Dodání do jiných zemí není možné.

3. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace:

 • k identifikaci osoby Kupujícího a jeho kontaktních spojeních 
 • o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu/místu doručení objednávaného zboží,
 • o nákladech spojených s dodáním zboží

 (dále společně jen jako „objednávka").

4. Před definitivním odesláním objednávky Prodávajícímu Prodávající doporučuje Kupujícímu využít možnosti provést zevrubnou kontrolu celé objednávky a všech v ní uvedených údajů. Následně Kupující objednávku odešle prostřednictvím kliknutí na políčko „Potvrdit objednávku".

5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

6. Pokud je Kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na webové stránky e-shopu Hyra Sport s.r.o. (shop.hyra-sport.cz), přičemž kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí Kupujícímu skutečnost přijetí jeho objednávky oznámením na určený e-mail, na okamžik vzniku kupní smlouvy však toto informativní oznámení nemá vliv.  Přijatou objednávku je možné měnit pouze výslovnou dohodou obou smluvních stran.

7. Není-li Kupující spotřebitelem, pak se odeslaná objednávka zboží Kupujícím považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy, přičemž samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného potvrzení objednávky Prodávajícího Kupujícímu.

8. Výše popsaným postupem vedoucím k uzavření kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s Podmínkami a že s nimi souhlasí. Stránka e-shopu Prodávajícího obsahuje zřetelnou možnost Podmínky před odesláním objednávky prostudovat a je důrazně doporučeno Kupujícímu této možnosti využít a detailně se s nimi seznámit.

9. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy:

           (i) Kupující objedná zboží za zjevně chybnou cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího, nebo   

          (ii) pokud je v nabídce Prodávajícího uvedeno, že se jedná o poslední kus daného zboží,  a kdy Prodávající vyrozumí Kupujícího o své neschopnosti dodat objednané zboží bez zbytečného prodlení po doručení jeho objednávky. V případě, kdy k takové objednávce Kupující uhradil kupní cenu dotčeného zboží či její část, je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu jím uhrazenou část kupní ceny/kupní cenu, a to obratem a stejnou formou, jakou proběhla její platba (na účet či složenkou).

II.          Cena zboží a platební podmínky

1. Ceny zboží jsou uváděny včetně DPH, pokud není výslovně uvedeno, že cena nezahrnuje příslušnou sazbu DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu (i) v hotovosti v místě určeném Kupujícím v objednávce, (ii) na dobírku, (iii) bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému nebo online tlačítkem, či (iv) bankovním převodem na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím. Pro účely platby bankovním převodem použijte tyto údaje: 

Příjemce: Hyra Sport s. r. o.
číslo účtu: 600700801
kod banky: 0600
banka: MONETA Money Bank
variabilní symbol: číslo faktury

3. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. I. odst. 5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po dodání a uhrazení ceny zboží.

7. Platba kartou online. Platba probíhá přes platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.comgate.cz/cz/platebni-branaV případě platby kartou online je celková cena splatná ihned

Platby kartou a platebními tlačítky bank se základním vysvětlením průběhu platby:
https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou
https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody

Platební bránu zajišťuje:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

 III.        Dodací lhůty, způsob dodání, neodebrání zboží

1. Dodací lhůta činí 30 dnů ode dne vzniku kupní smlouvy.  Dodací lhůta je splněna dnem odeslání zásilky, dnem vyskladnění zboží ze skladu Prodávajícího nebo dnem připravení zboží k převzetí Kupujícím. Prodávající je oprávněn k částečným dodávkám zboží. Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, Prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, stávky a další překážky, které se nedají Prodávajícím ovlivnit. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů Prodávajícího. V tomto případě je uplatnění finančních nároků z důvodu prodlení vůči Prodávajícímu vyloučeno. Přímé škody vzniklé z důvodu prodlení dodání zboží, zaviněného Prodávajícím, lze uplatnit pouze do výše hodnoty zboží v prodlení.

2. Způsob dodání zboží je určen v objednávce. Pokud není písemně sjednáno jinak, jde úhrada dopravného k tíži Kupujícího a jeho výše bude stanovena v objednávce. Kupující přebírá nejpozději odesláním zboží (předáním zboží k přepravě) riziko vzniku škody na zboží.

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud Kupující zakoupené zboží nepřevezme do 15 dnů ode dne sjednaného v kupní smlouvě, příp. kdy byl písemně, telefonicky nebo faxem k odběru Prodávajícím vyzván (dále jen „neodebrané zboží"), může Prodávající od kupní smlouvy odstoupit a neodebrané zboží prodat jiné osobě. Kupujícímu pak v důsledku takové skutečnosti nevznikají žádné nároky na náhradu škody. Písemné odstoupení musí být doručeno druhé smluvní straně.

4. Zboží je zasíláno pouze v rámci České a Slovenské Republiky.

 IV.       Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

1. Pro nákupy a smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu Hyra Sport s.r.o. na shop.hyra-sport.cz má Kupující, je-li spotřebitelem, v souladu s § 1829 NOZ právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Tohoto práva lze využít pouze v případě, jedná-li se o spotřebitele. 

2. V souladu s ustanovením § 1820 písm. f) NOZ tímto Prodávající poskytuje poučení spotřebitelům o právu odstoupit od smlouvy v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. pro případ uzavření kupní smlouvy prostředky na dálku:

 1.           Právo odstoupit od smlouvy.

1.1         Do 14 dnů máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu.

1.2         Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni dodání zboží, tj. ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3         Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Hyra Sport s.r.o., se sídlem Zašová 785, 756 51 Zašová , e-mail: hyra@hyra-sport.cz , formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít níže přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4         Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2.           Důsledky odstoupení od smlouvy.

2.1         Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2         Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte Hyra Sport s.r.o., U Apolla 83, 757 01 Valašské Meziříčí. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

a.        Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží, tedy zejména poštovné a balné

b.          Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

3.           Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát: Hyra Sport s. r. o., Zašová 785, 756 51 Zašová. Doručovací adresa: Hyra Sport s. r. o., U Apolla 83, 757 01 Valašské Meziříčí, e-mail: hyra@hyra-sport.cz

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

- Číslo objednávky(*)/číslo faktury(*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

 (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

4.           Pro zdárné a bezproblémové vrácení zboží Prodávající žádá Kupujícího – spotřebitele o dodržení následujícího postupu:

kontaktujte nás s vyrozuměním o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a převzetí zboží;

kompletní vyrozumění společně s kopií objednávky zašlete doporučeně či e-mailem na naši doručovací adresu;

samotné zboží zašlete doporučeně a pojištěné na naši doručovací adresu. Za ztrátu či poškození zásilky během přepravy zpět neručíme. Zboží musí být kompletní (včetně všech dokladů a příslušenství), nepoužité, nepoškozené a zabaleno tak, aby se během přepravy nepoškodil jeho originální obal. Vrácené zboží zpět nezasílejte na dobírku (takové zboží nebude převzato);

peníze budou zaslány stejnou formou, jako proběhla platba (na účet, složenkou).

Odstoupit od kupní smlouvy nelze v těchto případech:

     (i) bylo-li zboží upraveno podle přání Kupujícího či pro jeho osobu v souladu s ustanovením § 1837 d) NOZ,

     (ii) v dalších případech taxativně stanovených v § 1837 NOZ.

Odstoupení od kupní smlouvy nelze akceptovat v případě naplnění některé z výše uvedených obchodních podmínek.  Zboží bude následně vráceno na náklady Kupujícího zpět.

5.       Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 V.          Reklamace, záruční lhůta 

1. U veškerých zásilek musí Kupující bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Ostatní vady zjištěné po rozbalení zboží musí Kupující ihned písemně oznámit Prodávajícímu.

2. Prodávající poskytuje Kupujícímu nad rámec zákonné odpovědnosti za vady zboží upravené v NOZ záruku za jakost zboží po dobu 2 let ode dne dodání zboží. Kupující je povinen při užívání zboží důsledně dodržovat pravidla jeho užívání v souladu s instrukcemi/návodem dodaným Prodávajícím společně se zbožím.

3. Nároky Kupujícího z vad zboží vyplývají z příslušných ustanovení NOZ a reklamačního řádu Prodávajícího.

4. Odpovědnost za vady nevzniká a ani o vady kryté zárukou za jakost se nejedná v případě, kdy: (a) zboží bylo prokazatelně použito v rozporu s instrukcemi/návodem dodanými Prodávajícím; a/nebo (b) bylo použito nevhodně vzhledem k jeho užitným vlastnostem anebo v rozporu s účelem, ke kterému je určeno; a/nebo (c) bylo následně svévolně upraveno, změněno či spojeno s jinými předměty nedodanými Prodávajícím. Odpovědnost za vady ani záruka za jakost se taktéž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

5. Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně Kupujícího se má za to, že za vadu odpovídá Prodávající, který je povinen vadu odstranit.

6. V souladu s ustanovením § 1820 odst.1 písm. (j) NOZ je Kupující oprávněn se obrátit se svou eventuální stížností, jež nebyla k jeho spokojenosti vyřešena reklamačními pracovníky Prodávajícího, na příslušný český soud nebo na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), případně na místně příslušný živnostenský úřad dle sídla Prodávajícího.   

VI.       Heureka

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

VII.        Rozhodné právo, příslušnost soudu

1. Rozhodujícím právem je právo České republiky. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno. Místně příslušným soudem je pro obě smluvní strany věcně příslušný soud Prodávajícího. Prodávající má však právo dožadovat se svých nároků v sídle či v místě bydliště Kupujícího.

 2. Pokud se některé ustanovení Podmínek dostane do rozporu s NOZ, platí příslušná úprava NOZ, ostatní články Podmínek však zůstávají nedotčeny.

 VIII.       Závěrečná ustanovení a platnost podmínek

1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí Prodávajícího. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcí. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky, či marketingových akcí Prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, sms), a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Hyra Sport s.r.o., Zašová 785, 756 51 Zašová

2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

3. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

4. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření Prodávajícím archivovány v elektronické podobě a jsou přístupné pouze Prodávajícímu.

5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

6. Podáním objednávky prostřednictvím e-shopu na shop.hyra-sport.cz Kupující potvrzuje, že se s obsahem Podmínek seznámil, souhlasí s nimi a bez výhrad je přijímá.

7. Tyto Podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.12. 2020

Prodejna a servis

U Apolla 83, Valašské Meziříčí

Prodejna kol cykloservis

Otevírací doba:

Po 9:00 – 15:00
Út 9:00 – 15:00
St 9:00 - 15:00
Čt 9:00 – 17:00
Pá 9:00 – 15:00

 • Podniková prodejna kol značky Head
 • Cykloservis všech značek
Příluky 57, Lešná - Průmyslová zóna

Prodejna zimního
zboží
skiservis

Otevírací doba:

Po 9:00 – 17:00
Út 9:00 – 17:00
St dle tel. dohody
Čt dle tel. dohody
Pá dle tel. dohody

 • Lyže Augment
 • Běžky Karhu a Yoko, Běžecké hole Yoko
 • Rukavice Kinetixx
 • Vosky Optiwax
 • Kompletní skiservis lyží, snowboardů a běžek
 • Profesionální automat Montana Modular

Potřebujete poradit?

Neváhejte nám zavolat nebo napsat.
Vytvořit jiný kód
Odeslat poptávku

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle GDPR.

Přihlášení k účtu

Email
Heslo
Přihlásit
Registrace uživatele Žádost o změnu hesla
Top

Košík (0)

Zobrazit košík Obchodní podmínky